Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 2021

Pobierz

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące zarówno pracodawcę, jak i cudzoziemca.. Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że w 2017 roku do listopada zarejestrowano ponad 1 mln 500 tys. takich oświadczeń.Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą zazwyczaj wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.. Co powinien wiedzieć pracodawca?. Praca na podstawie tego oświadczenia będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.Na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy).. Ponadto pracodawca ma obowiązek: poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy),Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca spoza Unii Europejskiej składa w powiatowym urzędzie pracy (PUP) oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla wskazanej osoby określając: dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, dane cudzoziemca (imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, etc.),Procedura oświadczeniowa daje pracodawcom możliwość zatrudnienia obcokrajowca spoza UE w ciągu 7 dni roboczych na podstawie zarejestrowanego w ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi..

Podpisać oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (oba dokumenty, z obu stron).

Skompletować aktualne dokumenty, które należy przedstawić do wglądu pracownikowi Urzędu Pracy przy rejestracji oświadczenia, a mianowicie:Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom zamiast zezwolenia na pracę - to najważniejsza zmiana, którą wprowadzają nowe przepisy o warunkach zatrudniania w Polsce .W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmiot powierzający, podobnie jak do tej pory, będzie musiał wskazać, oprócz danych dotyczących podmiotu powierzającego oraz cudzoziemca, również informacje o pracy powierzanej cudzoziemcowi (m.in. nazwę zawodu, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy czy najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec).Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń: 1.. Oświadczenie rejestrowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy dla konkretnego pracownika i dotyczy wykonywania pracy u wskazanego w nim pracodawcy.Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy Wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, a także wprowadzenie specjalnych bonów dla małych firm - m.in. takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy.Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez cudzoziemca.Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oświadcza, że: zapoznał się z przepisami dotyczącymi pobytu i powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej …..

Pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy.

Wcześniej należy złożyć pisemne oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, określające: nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy,Aktualny artykuł >>> Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przed zezwoleniem na pracę >>> Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 2018/2019 >>> Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - zmiany Od dnia 1 września 2017 r. nie ma możliwości zarejestrowania oświadczenia przewidującego wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 .Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-12-21..

Następnie PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

(nieaktualne od 01.01.2018 r.)6.. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego, 2.Kiedy możesz złożyć oświadczenie Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, prace, które będzie .Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi można złożyć, jeżeli są spełnione następujące warunki: cudzoziemiec, którego jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,Ma on prawo wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.. Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w .Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będzie zawierało klauzulę: "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"..

Kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane, a kiedy wystarczy oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciąguPodmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o: 2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.W celu rejestracji oświadczenia podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.. A także, czy zezwolenie na pracę jest tożsame z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt