Druk oświadczenie członka komisji przetargowej

Pobierz

pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.. Oświadczenie.. Małgorzata Chojnacka - Członek Komisji Przetargowej.. biegłego.. ( pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.. Oświadczenie: 1) kierownika zamawiającego.. 1, członkowie komisji składają niezwłocznie poStanowisko kontolującego, że każdy członek komisji przetargowej był obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.. 4 ustawy Pzp - druk ZP-1.W dniu otwarcia ofert, tj. 20 lutego 2008 r., powziął on wiadomość o zaistnieniu okoliczności określonej w art. 17 ust.. członka komisji przetargowej.. osobę udzielającą zamówienia.. kierownika zamawiającego .. DRUK ZP-12Maciej Dębicki - Przewodniczący Komisji Przetargowej Małgorzata Witczak - Członek Komisji Danuta Adamczyk - Członek Komisji Paweł Sobolewski - Sekretarz (imiona i nazwiska członków komisji) Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust.. 4 ustawy Pzp - druk ZP-1.DRUK ZP-11.. biegłegoKierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamwienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamwienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesw.Komisji sporządza wniosek o odwołanie członka Komisji i przedstawia go Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia..

członka komisji przetargowej.

Konflikt interesów występuje gdy: ubiegam się o udzielenie tego zamówienia;oznaczenie sprawy.. Imię (imiona).W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [określić zamówienie], zwracam się o powołanie komisji przetargowej w następującym składzie: __________- Przewodniczący, __________- Sekretarz, B. [decyzja/zarządzenie/uchwała o powołaniu komisji przetargowej] [Miejscowość, data pisma] Decyzja/zarządzenie/uch .OŚWIADCZENIE z art. 56 ust.. b) nie pozostaj ę z żadnym podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mo że to budzi ć uzasadnione w ątpliwo ści co do mojej bezstronno ści.. 3. ustawy: Zaznaczyć właściwe.. 3 Pzp (o podstawach skazania) Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust.. innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych, na załączonych drukach ZP-1.Znaleziono 1833 interesujących stron dla frazy wzory dokumentów druki wzory przetarg nieograniczony w serwisie Money.pl.. Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust.. Oświadczenie włącza się do dokumentacji postępowania - druk ZP - 1. lub członkiem władz podmiotów, ubiegaj ących si ę o udział w przetargu.. 1 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:Uzasadnienie wyboru..

członka komisji przetargowej .

3, niezwłocznie po jego powołaniu.do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] kierownika zamawiającego pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynnościCzy pracownik kancelarii, który przyjmuje oferty, przechowuje do czasu odbioru przez członka komisji przetargowej, powinien złożyć oświadczenie stosownie do art. 17 ust.. 1 ustawy.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] ( kierownika zamawiającego.. 2 ustawy z dnia 29 styczniaWyrazem powyższego stanowiska jest wprowadzenie w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154) jednego wzoru oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (druk ZP-11 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia).przez zamawiającego znajduje się pisemne oświadczenie członka komisji przetargowej - pana P. J. z. niezgodności zamawiający powołał się na oświadczenia członków komisji przetargowej z 11 czerwca 2015. wymagała użycia odpowiedniego narzędzia..

( członka komisji przetargowej.oznaczenie sprawy.

Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 1.. Zatwierdzenie wyniku postępowania 1.. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecnościzeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.17 ust.. Z oświadczeń członków komisji nie wynikało, w jaki sposób.Przewodniczący komisji wnioskuje do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji w razie: 1) wyłączenia się członka komisji z jej prac; 2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka komisji na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji;DRUK ZP-1 pieczęć zamawiającego Oświadczenie: 1) kierownika zamawiającego pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności członka komisji przetargowej biegłegoZałącznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej UJ CM.. pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.. Dlatego też 21 lutego 2008 r. członek komisji przetargowej złożył na tym samym egzemplarzu druku ZP-11 oświadczenie o podleganiu wyłączeniu z tego postępowania w związku z zaistnieniem jednej z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.. Oświadczenie, o którym mowa w ust..

1 ustawy i przekazują je przewodniczącemu komisji.

inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego.. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.. 1 upzp.Osoby występujące w imieniu zamawiającego, a będące członkami komisji przetargowej, składają stosowne oświadczenia na znormalizowanym druk ZP-11 - "Oświadczenie członka komisji przetargowej / osoby występującej w imieniu zamawiającego /biegłego (rzeczoznawcy)*".pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, wzorem umowy i przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń oraz o dokonaniu oględzin lokalizacji, zapoznaniu się z możliwościami1.. 3 może zawierać propozycję osoby mającej zastąpić odwołanego członka.. 0 strona wyników dla zapytania wzory dokumentów druki wzory przetarg .Oświadczenie skła.. Pieczęć zamawiającego.. osobę mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania.. dane na podstawie art. 56 ust.. W zwi ązku z powy ższym nie podlegam wył ączeniu z udziałuOŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI O NIEPODLEGANIU WYŁĄCZENIU Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczy: Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, położonych na Osiedlukierownika zamawiającego.. Oświadczenie: 1) kierownika zamawiającego pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności członka komisji przetargowej biegłegoCzy pracownik kancelarii, który przyjmuje oferty, przechowuje do czasu odbioru przez członka komisji przetargowej, powinien złożyć oświadczenie stosownie do art. 17 ust.. Magdalena Czupryńska - Członek Komisji Przetargowej.. 4.Grażyna Kraszewska - Członek Beata Stokalska - Członek Paweł Sobolewski - Sekretarz (imiona i nazwiska członków komisji) Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust.. 1 Pzp jest nieuprawnione.. 1 pkt 4 upzp względem wykonawcy Y.. Pieczęć zamawiającego.. Zgodnie z art. 17 ust.. kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia* wzór..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt