Oświadczenie do przedszkola o zatrudnieniu

Pobierz

Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.. 2 punkty.. Nazwisko i imię rodzica Nazwa zakładu pracy /działalność gospodarcza 1. o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.. Poprzedni wpis Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby rekrutacji.- Zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy rodziców lub - Zaświadczenie wystawione przez uczelnię wyższą lub szkołę o pobieraniu nauki w trybie dziennym.. 2.Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej Ja, niżej podpisany/a …………………………………….………………………….….……… (imię i nazwisko) zamieszkały/a ………………………………………………….……………………………….. oświadczenie o zatrudnieniu.. Następny wpis.. zm.) oświadczenie wymagane jako potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składaTitle: Microsoft Word - osw, zasw o zatrudnieniu ADp nowy.doc Author: BFKK Created Date: 10/8/2010 1:09:35 PMWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie nr 1 - wielodzietność: Oświadczenie nr 2 - samotne wychowanie: Oświadczenie nr 3 - szczepienia: Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli .Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał ącznik Nr 2 do Formularza Zgłoszeniowego Wydanie z dnia 09.06.2009r..

oświadczenie o zatrudnieniu.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: - prowadzę/ nie prowadzę działalność gospodarcząoświadczenie o zatrudnieniu.. Oświadczenie można wydrukować, podpisać i przynieść do placówki od dnia 01.09.2020r.. …………………………………………………………………… (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)(imię i nazwisko dziecka uczęszczającego już do przedszkola) Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.. Pracownik nie przebywa/przebywa* obecnie na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni.. Rozmawiając z wychowawczynią w jednym z przedszkoli, dowiedziałam się, że Oni (znaczy się przedszkole) nie mają nawet prawa wymagać takiego zaświadczenia.Oświadczenie.. jest/był/a zatrudniony/a w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od ………………….……….… do ……………………………….OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja niżej podpisana/y Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: Imię nazwisko ojca/prawnego opiekuna Adres zakładu pracy Telefon do zakładu pracy Wymiar etatu Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Zaświadczenie o zatrudnieniu Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ..

Poprzedni wpis oświadczenie o zatrudnieniu.

Matka dziecka: studiuje lub uczy się w trybie dziennym, albo pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą (właściwe podkreślić) .. Data……………………………………… …………………………….……….…………………… podpis pracodawcyPRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka) i pracuję na podstawie umowy o pracę*, powołania*, wyboru*, mianowania*, spółdzielczej umowy o pracę*, umowy o charakterze cywilnoprawnym*OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą: Lp..

4.Nabór do przedszkola↓ Zasady rekrutacji; Oświadczenia.

numer i seria dokumentu tożsamości .ZA ŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Piecz ątka Zakładu Pracy Za świadcza si ę, że Pan/i .. Imi ę i nazwisko5.. ( imię i nazwisko dziecka - kandydata do przedszkola) w systemie dziennym, zatrudnienia ( umowa o pracę, umowa zlecenie ), prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego **, znajduje się:O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić Dyrektora Przedszkola w formie pisemnej.. Misja i wizja.. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Oświadczenie do kryteriów; Oświadczenie o zatrudnieniu; Potwierdzenie woli; Szczepienia; oświadczenie o zameldowaniu; Wniosek-rekrutacja uzupełniająca; Informacje dla rodziców.. Łodygowice, .. (data i podpis) OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydataOŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Miejsce zatrudnienia Matki (prawnego opiekuna) Miejsce zatrudnienia Ojca (prawnego opiekuna) Nazwa i adres zakładu pracy Wypełniają rodzice* .. Data i podpis ……………………………………… Data i podpisZaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby rekrutacji.. Pracownik nie przebywa /przebywa* na urlopie macierzyńskim do dnia ………………..

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Strona 2 z 2 Definicje według Zał ącznika nr 1 do Rozporz ądzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2 008 r.Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata Oświadczam, że: 1.. W holu przedszkola na Monte Cassino 24-25 będzie .do wniosku o przyjęcie do przedszkola .. (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 1 Zgodnie z art. 150 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.. Pracownik nie przebywa /przebywa* na urlopie wychowawczym do dnia …………….. Absolwent.o przyjęcie do przedszkola Oświadczam, że: w poprzednim roku szkolnym mój syn/ córka*: ……………………………………………….. imię i nazwisko kandydata PESEL zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………… starał/a* się o przyjęcie do tego przedszkola.załącznik do " Wniosku o przyjęci dziecka do Przedszkola Miejskiego w Mroczy" …………………………………… miejscowość, dataI W Y S O K O Ś C I W Y N A G R O D Z E N I A. Zaświadcza się, że Pan/i …………………………….…………….……….…….….…, zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………….….. O przedszkolu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt