Wzór opinii opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Numer 166 - Lipiec 2021 r. TEMAT NUMERU Zakończenie umowy 25 lub 30 czerwca - obowiązki pracodawcyNauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.. Awans zawodowy nauczyciela • 120 .. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami.. Numer 167 Sierpień 2021 r. TEMAT NUMERU Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami - wskazówki dla pracodawcy.. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura oceny pracy nauczyciela po stażu zakończonym od 1 stycznia do 31 .W opracowaniu znajdziesz przykładowy wzór projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, który powinien w terminie 7 dni od zakończenia stażu przedłożyć dyrektorowi placówki opiekun stażuŻeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania.. Uzasadnienie .. zasięgając ich rady i opinii w różnych sytuacjach.. Decyzja o przydzieleniu nauczyciela opiekuna powinna być podjęta równolegle z decyzją o rozpoczęciu stażu na kolejny stopień awansu..

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odwołanie od ustalonej oceny pracy.. Zgodnie z przepisem art. 9c ust.. W przypadku nauczyciela stażysty rola opiekuna stażu .Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy - w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. Opiekun stażuOpiekun stażu przedstawia projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażuw ciągu7 dni od dnia zakończenia stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęćprowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowaniaw realizacjęwymagańniezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu..

5 KN zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.

data.. PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO.. W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę oraz na podstawie własnej dokumentacji stwierdzam, co następuje: Na podstawie obserwacji udokumentowanych arkuszami hospitacyjnymi nauczyciel wykazał się:Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego • 119 2.1. dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu.OCENA OPIEKUNA STAŻU NAUCZYCIELA STAŻYSTY .. wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Na podstawie Karty Nauczyciela proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Data rozpoczęcia stażu : .Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. 1.wyznaczam Panią/Pana na opiekuna stażu.. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela 11.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany składają wniosek o rozpoczęcie stażu w z dniem 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej.. Angelika Skrzypek.. miejscowość, data.. Pani/Pana .. (imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż, stopień awansu zawodowego i nazwa szkoły) w okresie od dnia .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażuPrzedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Siemianowice ŚląskieOpinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Tulinek, dn.07.06.2019r.. "Zgodnie z art. 9c ust.. Wskazane jest, byNauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.. Kubusia Puchatka w Tul ul. Haliny Oleksiak 3 32-740 Tul (imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa i adres szkoły) Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażuPlik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika olka_80 • folder Awans • Data dodania: 3 cze 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Pani …… przez cały okres trwania stażu na bieżąco przyjmowała przekazywaną wiedzę, celnie wykorzystywała ją w praktyce, zadawała trafne pytania, z łatwością wyciągała wnioski przydatne w pracy.. nauczyciela kontraktowego .. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. 2 dyrektor szkoły może skrócić do roku i 9 miesięcy staż nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego .staż trwa 9 miesięcy, na zakończenie stażu, opiekun sporządza projekt oceny dorobku zawodowego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor sporządza po zapoznaniu się z projektem oceny wystawionym przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców, nauczyciel stażysta musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania Podstawa prawna: art. 9c ust.. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela.. Stażystka spełniła wszystkie wymagania i powinności, by uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Produkt do 3-krotnego pobrania na komputer.wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu .. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - wzórzajmujących stanowisko kierownicze), opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.W opracowaniu znajdziesz przykładowy wzór projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, który powinien w terminie 7 dni od zakończenia stażu przedłożyć dyrektorowi placówki opiekun stażu ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt