Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej

Pobierz

Wniosek musi również wskazywać zakres ubezwłasnowolnienia - całkowite lub częściowe, a także uzasadnienie przyczyn złożenia wniosku.Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego (wydział cywilny), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.. - We wniosku należy podać interes osoby, świadczący o aktualnej potrzebie ustanowienia dla niej opiekuna lub kuratora.§ 1. Osoba jest zameldowana i przez większość życia mieszkała w małej miejscowości pod Płońskiem, zaś w chwili obecnej przebywa pod opieką dzieci mieszkających w Warszawie.Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. Minęło wiele miesięcy i nic, żadnej odpowiedzi ani wizyty osób z urzędu.. 5. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.. Wniosek o ustanowienie kuratora dla niepełnosprawnego może złożyć także prokurator, co wynika z art. 7 kpc, w myśl którego .Wniosek o ubezwłasnowolnienie może w sądzie złożyć: małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy..

wniosku do sądu o częściowe ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej.

W przeciwnym razie wniosek zostanie oddalony.W ok. 66 proc. przypadków nie można było z wniosków o ubezwłasnowolnienie wydedukować przyczyny ich złożenia.. O ubezwłasnowolnienie całkowite można złożyć wniosek po ukończeniu przez osobę, która ma być ubezwłasnowolniona, lat trzynastu.Stosownie do art. 16 § 1 kc ubezwłasnowolnienie częściowe może być zastosowane względem osoby pełnoletniej z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.- Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite osoby można złożyć po ukończeniu przez nią 13 lat, zaś o ubezwłasnowolnienie częściowe już na rok przed ukończeniem przez nią 18 lat.. Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.. Jedynie w ok. 10 proc. spraw we wniosku przywoływano potrzeby osoby, której wniosek dotyczył.gdy oddalono wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby, której postępowanie o ustanowienie kuratora miałoby dotyczyć, a stan tej osoby uzasadnia ustanowienie kuratora..

Więc mama wysłała dokumenty i wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie swojego męża.

Ma to znaczenie ze względu na czas złożenia wniosku.. Pani natomiast nie jest jej opiekunem faktycznym, jeśli nie spełnia wyżej wymienionych przesłanek, dlatego też lekarze być może postępują tak jak Pani wskazała w opisie pytania.Art Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy.. Wniosek nie wymaga żadnej szczególnej formy ani użycia specjalnego formularza.. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie może być wszczęte tylko na wniosek.Krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.. Wniosek musi również wskazywać zakres ubezwłasnowolnienia - całkowite lub częściowe, a także uzasadnienie przyczyn złożenia wniosku.Postępowanie o ubezwłasnowolnienie należy do właściwości sądów okręgowych, orzekających w składzie 3 sędziów (art. 544 k.p.c.).. Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie..

Opłata od wniosku wynosi 40 zł (można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

4. orzeczenie o niepełnosprawności.. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych.Obawy dotyczące ubezwłasnowolnienia mają pewne uzasadnienie.. Przede wszystkim musi więc udowodnić, że w danym przypadku zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnia całkowitego lub przynajmniej częściowego.. Zdarzają się np. sytuacje, gdy na opiekuna osoby niepełnosprawnej wyznaczony zostaje ktoś na stałe mieszkający poza Polską.. 6. zaświadczenie lekarskie.. Moja mama przebywa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym z diagnozą: SLA, stan poudarowy oraz z historią leczenia psychiatrycznego (zaburzenia paranoidalne).małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.Osoba, która wystąpi z takowym wnioskiem, musi przed sądem wykazać, że wniosek ten jest uzasadniony okolicznościami faktycznymi.. W przypadku 22 proc. spraw chodziło ewidentnie o potrzeby innych osób czy wygodę instytucji..

Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.

Wnioskodawcą w takim postępowaniu może być: małżonek, krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy.Krąg osób, które mogą składać wnioski o ubezwłasnowolnienie jest zamknięty, dyrektor domu pomocy społecznej, czy ośrodka pomocy społecznej nie może tego zrobić, ale prokurator już tak.. Nie mówi, nie chodzi.. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien spełniać wymagania dotyczące pozwu, z tym że zamiast pozwanego należy wskazać wszystkie osoby zainteresowane w sprawie.. Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.Wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy bliskiej osoby z zaawansowaną chorobą Alzheimera.. Sąd opiekuńczy uchyla kuratelę na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona.Wniosek do sądu opiekuńczego o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osoby bliskiej i ustanowienie opieki bądź kurateli.. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy prawa, oprócz wnioskodawcy 1. osoba, która ma być ubezwłasnowolniona 2. jej przedstawiciel ustawowyZwracam się z pytaniem o poradę dot.. w związku ze złożonym wnioskiem o ubezwłasnowolnienie .We wniosku o ubezwłasnowolnienie powinno zostać określone, czy żąda się ubezwłasnowolnienia całkowitego czy częściowego.. 7. oświadczenie majątkowego.. Sąd może wnioskować o ustanowienie takiego kuratora w sytuacji, gdy został oddalony wniosek o ubezwłasnowolnienie, ale uznaje, że potrzebna jest tej osobie pomoc kuratora.Tej sytuacji dotyczy przepis art. 558 § 2 kpc, zgodnie z którym w razie oddalenia wniosku o ubezwłasnowolnienie sąd zawiadamia sąd opiekuńczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej.. Jest osobą leżącą.. stała opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł,Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zostać złożony przez ograniczony krąg osób, do których należą- małżonek osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy osoby której wniosek dotyczy, a także prokurator.Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.. 3. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego uczestnika postępowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt