Formularz zgłoszenia roszczenia ubezpieczenia pocztowe

Pobierz

Data zdarzenia D D / M M / RRRRFormularz zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy oraz leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków Adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe Informacje dotyczące utraty pracy Informacje dotyczące leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 4.. 3.Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dla podmiotów z grupy Poczty Polskiej S.A. (PP2) Rodzaj Zdarzenia Ubezpieczeniowego 2. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5. czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek poturbowaniaPomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.-pt. 8.00-18.00).. Miejscowość 15.. Wypełniony formularz wraz z dokumentami (skany lub kserokopie) należy wysłać na adres e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe TowarzystwoFormularz zgłoszenia roszczenia z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1.. Należy wypełnić wszystkie części formularzaFORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE DOTYCZY Ubezpieczonego Małżonka Dziecka Rodzica Teścia Partnera RODZAJ UBEZPIECZENIA inwestycyjne pracownicze indywidualne ubezpieczenie SpektrumPocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa F.1-1.12.20 Zgłaszanie roszczeń Zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia można dokonać m.in.: Informacje dotyczące ubezpieczenia Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są: Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia: • dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL,Pobierz formularz zgłoszenia roszczenia i uzupełnij go: Zgłoszenie zdarzenia dla OC; Dokument należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości: zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na lub listownie na adres: Generali T.U..

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu wystąpienia choroby.

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczeniaDo formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia obowiązkowo należy dołączyć: kopię Wniosko - Polisy wraz z aktualnymi danymi Ubezpieczonego (o ile zmiana danych nastąpiła w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia) oraz kopię umowy Pożyczki Gotówkowej wraz z Pierwotnym Harmonogramem Spłat Pożyczki Gotówkowej.. Nazwisko rodowe 5.. Kod pocztowy-17.. Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia Ubezpieczony lub Uposażony może zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia w następujący sposób: Listownie na .Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochrona ubezpieczeniowa można zgłosić: telefonicznie: 48 370 48 48 lub 801 00 22 88; pocztą elektroniczną na adres: faxem: 48 370 43 02; pisemnie na adres: Ubezpieczenia Pocztowe Sp.. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej przedmiotowego roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym zgłoszeniu.. Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu NNWPomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.-pt. 8.00-18.00)..

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu urodzenia dziecka/śmierci teściów.

Czy jest cesja na mieniuMiejscowość i data zgłoszenia roszczenia (dd/mm/rrrr) Czytelny podpis osoby upoważnionej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA - PAKIET SPOKÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI 1 z 3 Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków Adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe Uposażonego/Zgłaszającego (niepotrzebne skreślić) Informacje dotyczące śmierci Ubezpieczonego 5.. Roszczenia; 3. r.Strona 1/5 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY ŹRÓDŁA DOCHODU, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA I POBYTU W SZPITALU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Zgłoszenie roszczenia na podstawie Warunków Ubezpieczenia na wypadek Utraty źródła dochodu, Poważnego Zachorowania i Pobytu w Szpitalu w Wymaga on podania danych zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy zdarzenia drogowego.FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA LOCUM I LOCUM COMFORT 1 z 4 Nr szkody Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Miejscowość 18.Sposoby zgłoszenia szkody w towarzystwie TUW Pocztowe.

Podsumowanie; Polisa.. Data zdarzenia: D D / M M / R R R R Rodzaj choroby: 13. zawał serca 14. udar mózgu 15. nowotwór złośliwy 16.2.. Identyfikacja; 2.. Poczta * Ulica * Numer budynku * Numer mieszkania.. S.A. Departament Centrum Likwidacji Szkód ul.. KOD POCZTOWY POCZTA, MIEJSCOWOŚĆ .. prawa do świadczenia z tytułu roszczenia zgłoszonego przeze mnie na niniejszym formularzu i wysokości tego świadczenia.. Postępu 15B 02-676 WarszawaFORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA .. w ramach zawartej z Bankiem Umowy Pożyczki MSP Zgłoszenie roszczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia spłaty Pożyczki MSP na wypadek Czasowej niezdolności lub Przestoju w .. Ulica Nr domu Nr lokalu Poczta .. W ypełniony formularz wraz z dokumentami (skany lub kserokopie) należy wysłać na adres e-mail: lub listem poleconym na adres: PocztoweFORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA DOTYCZY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ALBO NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI .. Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa telefon: 801 888 188, 22 557 44 71; fax: +48 22 557 44 46 e-mail: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom Podstawą do wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia 2np..

Formularza zgłoszenia roszczenia3 wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

• wypełniony i podpisany niniejszy formularz, • dokumentacja medyczna (historia choroby, karta leczenia szpitalnego) dotycząca leczenia w związku z Trwałą i całkowitą .FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA DOTYCZY UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY .. Data zdarzenia/uzyskania statusu bezrobotnego D D /M M /RRRRPomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pracowniczą Poczty Polskiej S.A. pod numerem telefonu: 43 888 83 33 lub 800 001 001 (pon.-pt. 8.00-18.00).. Nazwisko Dane dotyczące zgłaszanego zdarzenia 12.. Wypełniony formularz wraz z dokumentami (skany lub kserokopie) należy wysłać na adres e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo1 Obowiązuje od dnia r. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA GRUPY POCZTY POLSKIEJ S.A. Imię, nazwisko / Nazwa firmy 8.. Imię, nazwisko / Nazwa firmy 11.. Kod pocztowy-7.. Niniejsze upoważnienie jest nieodwołalne i nieFormularz zgłoszenia roszczenia z tytułu wystąpienia choroby dla podmiotów z grupy Poczty Polskiej S.A. (PP3) Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu wystąpienia choroby dla podmiotów z grupy Poczty Polskiej S.A. (PP3) PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ 1.. Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa telefon: 801 888 188, 22 557 44 71; fax: +48 22 557 44 46 e-mail: Kraj: DANE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE (podanie danych jest wymagane w przypadku, gdy osoba zgłaszająca nie jest Ubezpiecz onym)Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pracowniczą Poczty Polskiej S.A. pod numerem telefonu: 43 888 83 33 lub 800 001 001 (pon.-pt. 8.00-18.00).. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę zażądać przesyłania korespondencji w formie pisemnej.. wniosek o wypŁatĘ Świadczenia dotyczy: ubezpieczonego maŁŻonka/partnera dziecka poniŻszĄ czĘŚĆ formularza prosimy wypeŁniĆ tylko, gdy zgŁoszenie dotyczy dziecka, maŁŻonka lub partnera ubezpieczonego.Formularz zgłoszenia roszczenia.. Ubezpieczyciel umożliwia zgłoszenie szkody na kilka sposobów: wypełniając formularz internetowy - dostępny jest na tej stronie ubezpieczyciela.. Imię 4.. Numer Polisy Dane dotyczące Ubezpieczonego 2.. Imię, nazwisko 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt