Zgoda pacjenta na objęcie opieką długoterminową

Pobierz

Warunki przyjęcia pacjenta do Oddziału Medycyny Paliatywnej: - dostarczenie dokumentacji medycznej w …Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie i kwalifikacja pielęgniarska.. Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie …Po zsumowaniu punktów, o ile nie przekraczają one liczby 40, pacjent zostaje zakwalifikowany do opieki długoterminowej.. Adres zamieszkania .. Pesel .. Dokumenty składasz w ośrodkach świadczących pielęgniarską opiekę domową …zgoda pacjenta na objęcie opieką.. Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie …1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące udostępniania informacji świadczeniobiorcy Dz.U.2020.338 - załącznik nr 1.. B. WYMAGANE DOKUMENTY.. zgoda_pacjenta.pdf.4) zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywno - hospicyjną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekunów prawnych, a po …zgoda pacjenta wyrażona na piśmie; posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego; Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla pacjentów ubezpieczonych …Ostatnim niezbędnym dokumentem jest zgoda chorego na objęcie go tym świadczeniem medycznym.. Bardziej szczegółowo .. Telefon kontaktowy ZGODA PACJENTA Wyrażam zgodę na objęcie mnie opieką przez …pisemnej zgody pacjenta..

Skierowanie do objęcia opieką długoterminową.

ZGODA PACJENTA/ OPIEKUNA PRAWNEGO …imię i nazwisko pacjenta .. adres zamieszkania .. PESEL .. telefon kontaktowy ZGODA PACJENTA DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNO-HOSPICYJNĄ Wyrażam zgod na obję …Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka opieką pielęgniarską w Zespole Szkół w Zręcinie prowadzoną przez pielęgniarkę szkolną.. Ostatnim niezbędnym dokumentem jest zgoda …Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest: skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, kwalifikacja pielęgniarska do …2021-07-23 08:30. skierowanie_do_objecia_opieka.pdf.. Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do …załącznik nr 11 do zarządzenia nr 61/2007/DSOZ 1 pieczęć zakładu opieki zdrowotnej SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ Nazwisko i .Potrzebne dokumenty do objęcia pacjenta opieką długoterminową: Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Karta oceny świadczeniobiorcy z …KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wg SKALI OPARTEJ NA SKALI BARTHEL wystawiona przez lekarza …Imię i nazwisko pacjenta ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… Numer pesel pacjenta …zgoda pacjenta wyrażona na piśmie..

z …Imię i nazwisko pacjenta.....

ZGODA PACJENTA DO OBJĘCIA OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ.. ZGODA PACJENTA DO OBJĘCIA OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ Wyrażam zgodę na objęcie mnie opieką długoterminową przez.. (nazwa i adres zakładu opieki …ZGODA PACJENTA/KI DO OBJĘCIA OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ Wyrażam zgodę na objęcie mnie opieką długoterminową przez NZOZ-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Pomocna Dłoń" w …ZGODA PACJENTA NA OBJĘCIE PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ Wyrażam zgodę na objęcie mnie pielęgniarską opieką długoterminową domową przez: "MED-DOM" Sp.. Świadczenia są udzielane pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał nie …Wyrażam zgodę na objęcie opieką przez Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt