Odwołanie wicedyrektora szkoły podstawa prawna

Pobierz

Rok szkolny zawsze się rozpoczyna 1.09 i od tej daty powołujesz nowego wicedyrektora -> zarządzenie wydajesz 2.09Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.Jeśli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły odpowiednim zarządzeniem (zob.. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Tym samym samo wyczerpanie procedury przewidzianej w Karcie Nauczyciela i utrzymane negatywnej oceny dla dyrektora, a następnie odwołanie na tej podstawie nie uniemożliwia kwestionowanie jej zasadności w toku postępowania.. RP prowadzi odchodzący dyrektor, który udziela Tobie głosu i Ty przedstawiasz kandydata na nowego wicedyrektora (może też to zrobić stary dyrektor) 2..

Zamierzamy odwołać dyrektora szkoły na podstawie art. 38 ust.

1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Pytanie: W trakcie roku szkolnego został odwołany dyrektor szkoły.. W przypadku uznania przez właściwy sąd pracy odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej za niezgodne z obowiązującymi przepisami, sąd może uznać odwołanie za wadliwe, ale będzie ono skuteczne.Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Odwołanie z funkcji kierowniczej.. - w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Na podstawie art. 64 ust..

Zobacz również: Odwołanie dyrektora szkoły - cz. 1.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Wzór 4.praktycznie nie ma możliwości prawnych odwołania wicedyrektora, należy powołać nowego wicedyrektora na czas określony.. Czy z powodu pogorszenia się jego warunków pracy i płacy należy powiadomić związki zawodowe o zamiarze odwołania go ze stanowiska?W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.. zm.).Wicedyrektora zgodnie z prawem można odwołać wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o systemie oświaty, czyli: złożenia przez niego rezygnacji (za 3-miesięcznym wypowiedzeniem),Zgodnie z art. 37 ust..

Podstawa prawna: 1.

1 ustawy o systemie oświaty).Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora z naruszeniem prawa Nauczycielowi odwołanemu ze stanowiska kierowniczego przysługuje odwołanie do sądu pracy (art. 91c ust.. wzór).. ustawy, czyli: złożenia przez niego rezygnacji (za 3-miesięcznym wypowiedzeniem),ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Do kiedy należy wypłacać dodatek funkcyjny?Wyłączną przyczyną odwołania wicedyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska mogły być okoliczności wskazane w art. 38 ustawy o systemie oświaty.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w publicznej szkole (czyli organ prowadzący), może odwołać nauczyciela - w tym dyrektora - ze stanowiska .Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej..

Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.

Prawo oświatowe - 1.. 1 Prawa oświatowego ).Zasady dotyczące powierzania stanowiska wicedyrektora szkoły od 1 września 2017 roku są ujęte w ustawie - Prawo oświatowe, zaś ujęte w ustawie o systemie oświaty w tym zakresie regulacje utracą moc 1 września 2017 roku.. Zgodnie z art. 66 ust.. Przepisami obecnie traktującymi o możliwości odwołania dyrektora szkoły jest art. 66 ust.. K.K. Baczyńskiego w CzęstochowieArt.. Jednak dokonując tych czynności ma on obowiązek zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej ( art. 64 ust.. Ustawodawca wskazał w nim, iż organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w .1.. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, dyrektor szkoły powierza stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.(sygn.. Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).Podstawa prawna pozbawienia stanowiska dyrektora ze skutkiem natychmiastowym.. Jakie procedury i terminy muszą zostać zachowane?. Przepis ten nie określa kolejności podejmowania uchwał przez poszczególne organy; również nie stanowi, że .Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Po wyłonieniu, w drodze konkursu, nowy dyrektor chce odwołać obecnego wicedyrektora i z dniem 1 lutego 2010 r. powołać nowego wicedyrektora.. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem.. 1 pkt 1 uso, to przypadki zwyczajne (typowe), bazujące na negatywnej jego ocenie, o tyle w art. 38 ust .I PK 160/2012).. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Zgodnie z art. 37 ust.. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.Wicedyrektora (także osoby zajmujące inne stanowiska kierownicze w szkole) można odwołać wyłącznie w sytuacjach ściśle określonych w art. 66 ust.1 ww.. Powyższa teza zapadła na gruncie sprawy rozpoznawanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 23 listopada 2017 r. (II SA/Bk 547/17).Na podstawie art. 37 u.s.o.. akt II SA/Op 359/15), o ile podstawy odwołania dyrektora, określone w art. 38 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt