Wzór oświadczenia że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

Pobierz

do celów rekrutacji.. B. oraz samochód do dyspozycji 4.10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wynikuoświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem Dotyczy to również kandydatów na pracowników samorządowych, którzy muszą spełniać szczególne wymagania kwalifikacyjne.Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w kwestionariuszu), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jak poniżej), wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata "za zgodnośćnie był/a skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe..

Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.. (miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie)WZÓR ……………………………………….. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, - wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych .Oświadczam, że: 1. imi ę i nazwisko kandydata ………………………………………………….. Natomiast zaświadczenie o niekaralności otrzymasz w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. ……………………………………… (miejscowość, data) ………………………………….. (czytelny podpis)OŚWIADCZENIE.. Umiejętność stosowania prawa w praktyce.. 3.h) oświadczenie kandydata, że: posiada obywatelstwo polskie, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada znajomość wymaganych w ogłoszeniu przepisów - własnoręcznie podpisane,oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem..

Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym.świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań.. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom" Wrocław, ul.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia..

Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

czytelny podpisże nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. OŚWIADCZENIE.. Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Poza właściwym stosowaniem przepisów kształtujących stosunek pracy, niezwykle istotne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów na etapie ubiegania się osoby o zatrudnienie.. czytelny podpis TitleOŚWIADCZENIE.. miejscowo ść, data ………………………………………………….. Wymagania dodatkowe.. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.oświadczenie kandydata iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu; oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweRE: Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo..

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oświadczam, że: korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam obywatelstwo ………………………….. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: - nie byłem/am karany/a oraz nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, oraz nie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub skarbowe.. ( czytelny podpis)Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata.. Adres zamieszkania OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie byłem/byłam * skazany/skazana * prawomocnym wyrokiem za umy ślne przest ępstwo lub umy ślne przest ępstwo skarbowe .Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.adres.. Możesz zatem złożyć oświadczenie o niekaralności.. 1. staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 2. sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność w godzinach 8-21 3. prawo jazdy kat.. Domu na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Domu, ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt