Zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

7 ust.. Na podstawie § 9 ust.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: WOJCIECH SZWED Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół nr 3 im.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. 2020 poz.2200):20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Jana Kochanowskiego ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego Wykształcenie:-dyplom licencjata na kierunku wychowanie fizyczne-dyplom magistra na kierunku .5.. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.. Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony po 1.09.2018r.). Cele stażu: główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego szczegółowe:Karta Nauczyciela, t.j.. 21.Od 31 października dyrektor ma 2 miesiące na powołanie komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzenie rozmowy oraz wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Zaświadczenie dyrektora po odbytym stażu; Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego; Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego; Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego; Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego; Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowegoAwans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego..

Zaświadczenie dyrektora szkoły (staż zakończony po 1.09.2018r.)

zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Menu podmiotowe.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Do zadań opiekuna stażu należą: 1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tymZakończenie stażu nauczyciela stażysty - zadania dla nauczycieli i dyrektora.. "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego" + podstawa prawna - tu się wstrzymaj do września!.

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.

TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem.. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) Czas trwania stażu: 01.09.2020 - 31.05.2021 3.. 2 UzKN: wniosek nauczyciela mianowanego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. Dodano: 10 lipca 2020.. "Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu.. - wniosek z formularzem.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektoraKarty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.. Tym samym zatrudnianie ich na czas określony jest sytuacją wyjątkową i powinno być stosowane przez dyrektorów placówek oświatowych w szczególnych przypadkach.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020/2021 1.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji..

Poznanie organizacji, zadań i zasad pracy szkoły.

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnyma) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.. zm. wynika, że nauczyciele powinni być zatrudniani na czas nieokreślony z uwagi na doniosłość ich zawodu.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. )2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,Zaświadczenie dyrektora szkoły dołączane przez stażystę do wniosku do komisji kwalifikacyjnej Zaświadczenie zostaje wystawione zgodnie z § 9 ust..

(pieczątka szkoły) ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY.

1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.1.. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.. 16 czerwca 2020.Teczka awansującego nauczyciela - 2020. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze .. (t.j DZ. U.. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczyciela stażysty, Zaświadczenie Dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku, Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, Ocena dorobku zawodowego za okres stażu,Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.. Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły do odbywania stażu przez nauczycieli - wzór.. Data: 17-05-2016 r. Okres stażu nauczyciela stażysty upływa na ogół 31 maja.. W trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dwukrotnie zmieniły się przepisy o awansie zawodowym.. Sprawdź, według jakich reguł powinna być przygotowana dokumentacja związana z awansem nauczycieli.Poradnik dla rodziców; .. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r. 1 czerwca 2020.. Następnie rozpoczyna się kolejny etap uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przed komisją oraz przeprowadzenie rozmowy .. Awans zawodowy - październik 2016.. 9 stycznia 2017.. Potrzebna dokumentacja.. 2020 poz. 2200) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczyciel składa, oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora, KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego a także KOPIĘ sprawozdania z planu rozwoju i KOPIĘ pozytywnej oceny dorobku zawodowego.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna , z zastrzeżeniem że: 1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust.. ), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu, najważniejsze cele awansu, imię i nazwisko dyrektora placówki (opcjonalnie), zajmowane przez Ciebie stanowisko oraz posiadane kwalifikacje (wykształcenie kierunkowe).Pliki do pobrania.. Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony przed 1.09.2018r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt