Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa

Pobierz

Tak ustalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając, że zgodnie z art. 47e ustawy o ochronie przyrody , władający nieruchomością obowiązany jest do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na danej nieruchomości.. Wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu .Strona 1 z 3 / Miejscowość, data / Wójt Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Podstawa prawna - art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony .Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem.- zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, w przypadku gdy działka ma więcej niż jednego właściciela konieczna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieliZasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (art. 83 ust..

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust.

2018 poz. 142 z późn.. Współwłasność gruntu ma to do siebie, że wszelkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, a do takich należy usuwanie drzew, wymagają zgody wszystkich właścicieli.Zgodnie z art. 83 ust.. złożonym przez …………………………………………………………………… Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6Zgoda właściciela / współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew OŚWIADCZENIE ………………………………………………………….……………………………………… (imię i nazwisko/ nazwa właściciel/ współwłaściciela nieruchomości) zamieszkały w ……………………………………, przy ul. …………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie drzew/ krzewów: Lp.Organ powinien zażądać zgody współwłaściciela na usunięcie drzewa..

nieruchomości wymienionych we wniosku z dnia …………….

Nie ma znaczenia, że spółdzielnia, wspólnota, właściciel nie jest w stanie ustalić, kto wyciął drzewa, nie jest istotne czy teren jest ogrodzony czy .UWAGA: zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymaga, gdy wniosek został złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, albo przez wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, albo przez użytkownika wieczystego.. Trzeba też będzie dokonać opłaty.. Zgoda właściciela / współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew OŚWIADCZENIE …………………………………………………………………………….. (Imię i nazwisko/nazwa właściciel/współwłaściciela nieruchomości) zamieszkały w……………………………… przy ul………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na usunięcie drzew/ krzewów: Lp.właściciel nieruchomości inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) - jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeńZgodę właściciela działki na wycięcie drzew i krzewów - tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą) Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń - skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy ma taki wzór oświadczenia.Oświadczam, że wyrażam zgodę na wycinkę drzew / krzewów* z ww..

1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

Oświadczenie o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów - dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych - załącznik nr 4 do karty usługi WGK-III.0143.1.18.2020.zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.. (Dz. 4; nazwę gatunku drzewa lub krzewu; obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu - o ile jest wymagana, a wnioskujący nie jest właścicielem nieruchomości; oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej;Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, to urząd wyda decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu.. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;Oczywistym jest, że w przypadku gdy posiadacz np. dzierżawca nieruchomości występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z dzierżawionej nieruchomości, jej właściciel nie tylko musi wyrazić zgodę na wycinkę, ale również jest w takim przypadku stroną postępowania o udzielenie posiadaczowi zezwolenia.Zgodnie z art. 83 ust..

zm.)Na usunięcie drzewa na własnej działce nie jest wymagane zezwolenie, a zgłoszenie - ale nawet ono nie zawsze jest potrzebne.

1 pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może.zgoda właściciela w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości; właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kara byłaby nałożona również, gdyby sprawca nie został ustalony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt