Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego

Pobierz

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.. Lista …W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć: wniosek o wydanie duplikatu (załącznik), kserokopię dowodu osobistego (jeśli ma zostać przesłany pod wskazany we … Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 …Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Konsultacje.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy …Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego / maturalnego.państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późniejszymi zmianami).. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.. Informacja .. państwowego lub innego druku szkolnego na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego .. (podpis osoby składającej wniosek) Opłatę w wysokości 26 zł należy wpłacić w sekretariacie szkoły.. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora …Wniosek o wydanie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela …W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa …Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto..

wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego.

Pobierz.. Oddział w Gorzowie Wlkp.. oraz w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie …W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć: Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu …(czytelny podpis wnioskodawcy) UWAGA: Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 …W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Nr konta: z dopiskiem: Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ( …Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie …- rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), - rok ukończenia szkoły / klasy.. nr konta: 80 z …duplikatu świadectwa:26 zł(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej), płatny na rachunek bankowy I LO w Bydgoszczy, konto PKO S.A. nr 98 4798 9622z …Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. K. Praussa 4, 94-203 Łódź WNIOSEK1 Proszę o wystawienie duplikatu wskazanego niżej dokumentu (wstaw x we właściwą … W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu …Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)..

Wniosek W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy …II.

Wejść .Opłatę za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego, która wynosi 26 zł należy dokonać przelewem bankowym na konto szkoły.. XLI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.. wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego.. Nr: PKO Bank Polski S.A.Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o …Prosimy o wpłacenie nale żnej kwoty na konto: - duplikat świadectwa szkolnego - 26 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzie ży ul. Staszica 19 64-800 Chodzie ż Bank …Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń lub absolwent może wystąpić do Dyrektora …Opłatę wnosi się w kasie Zespołu Szkół nr 12 lub na rachunek bankowy: GBS -.. Wymagane dokumenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt