Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie

Pobierz

Trzeba je złożyć osobiście przed organem, którym jest kierownik USC .Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w każdym USC.. 52 58 58 671, 52 58 58 693 52 58 58 692.W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je zmienić.. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.. URZĄD GMINY.. Oświadczenie to składamy do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego Dział Sprostowań, Uzupełnień i Unieważnień Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmiany Imion i Nazwisk ul. P. Włodkowica 20 II piętro, pok.. Jednostki Pomocnicze.. Aby zmienić nazwisko po rozwodzie musimy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia tego oświadczenia.Należy też pamiętać, że rozstrzygnięcie o nazwisku rozwiedzionych małżonków pozostaje poza kompetencją Sądu prowadzącego sprawę rozwodową.. W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek chcący zmienić nazwisko musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.Trzy miesiące na powrót do poprzedniego nazwiska..

+ 48 71 777 91 79Zmiana nazwiska po rozwodzie.

Jednakże, oświadczenie to musi być złożone osobiście (wyrok SN z dnia 21.3.1996 r. (III ARN 78/95, OSNAPiUS 1996, Nr 19, poz. 284).Powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa jest możliwa - świadczy o tym treść art. 59 KRO, zgodnie z którym w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel.. który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, .. za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego - 11 zł .Na podjęcie decyzji o powrocie do nazwiska panieńskiego lub sprzed ślubu małżonek ma 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego..

6.Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska.

Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie Urząd Miasta Rzeszowa Karta usługi Data zatwierdzenia 2019-01-01 OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁ PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 1.. Formalności nie są skomplikowane, należy tylko w urzędzie stanu cywilnego złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC.Jednak samo oświadczenie nie wystarczy.. Protokół sporządzany w trakcie składania oświadczenia zostaje przesłany do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt .Zmiana nazwiska po rozwodzie - dokumenty i ceny.. w Michałowicach.. kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul niezwłocznie przyjmuje oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy • ważny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,(imię i nazwisko wnioskodawcy) ………………….……….……… ………………….…….….……… (adres zamieszkania) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego..

Jak zatem po rozwodzie powrócić do poprzedniego nazwiska?

Jest to dla nich niekiedy tak samo ważne, jak orzeczenie rozwodu.W tej sprawie należy sporządzić oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.. Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w pozwie rozwodowym nie przyniesie zamierzonego skutku.. Proces ten można odwrócić po rozwodzie, pozwala na to art. 59 KRO - w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.. W Urzędzie należy także okazać dowód osobisty.W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.Zgodnie z art. 14 Prawa o aktach stanu cywilnego oświadczenie o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki, oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, oraz wniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo .Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska..

Bardzo wiele rozwodzących się kobiet chce powrócić do swojego panieńskiego nazwiska.

I. złożenie oświadczenia woliOświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.. Jeżeli upłynie termin 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu, nie możesz już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia.Po złożeniu stosownych dokumentów.. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół .Powrót do nazwiska po rozwodzie - organ właściwy Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem należy złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.. Wymagane jest jedynie okazanie dowodu osobistego, odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego, złożenie stosownego oświadczenia o .. Poniżej napiszę KROK PO KROKU jak to zrobić.. Informacje ogólne.. Zwracam się z prośbą o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska …………………………….. noszonego przed rozwodem, który uprawomocnił się w dniu …………….…………………………Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie Po złożeniu wymaganych dokumentów kierownik USC lub konsul od razu przyjmie oświadczenie o powrocie do nazwiska sprzed rozwodu.. Celowo mowa tu w szerokim aspekcie tj. o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem, a nie tylko o powrocie do nazwiska panieńskiego.Zmiana nazwiska po rozwodzie Decyzja o powrocie do dawnego nazwiska nie jest zatem łatwa, zaś czasu na jej dokonanie nie ma zbyt wiele.. Sporządzony w trakcie składania oświadczenia protokół zostaje przesłany do kierownika USC, w którym został sporządzony akt małżeństwa.Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.. Po upływie tego terminu, nie ma .Jedynym organem uprawnionym do przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego uprzednio przez rozwiedzionego małżonka jest kierownik urzędu stanu cywilnego, wybrany przez osobę zamierzającą złożyć oświadczenie zgodnie z art. 18 PrASC oraz konsul (od 01.11.2015 r.)Powrót do poprzedniego nazwiska następuje w drodze oświadczenia złożonego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.. RADA GMINY.. Najpierw, do Urzędu należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie, wyrok rozwodowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności (odpowiednia pieczęć sądu, nadawana wyrokowi na wniosek strony), dowód uiszczenia opłaty skarbowej.. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt