Dziennik praktyk technika farmacji

Pobierz

/ 5 lat temu (20 października)Integralnym elementem stażu jest dziennik praktyki zawodowej, który musi być aktualizowany na bieżąco oraz udostępniany do wglądu na życzenie opiekuna praktyki z ramienia apteki oraz wydziałowego Opiekuna Staży Zawodowych.. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: § 1.. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej "praktyką", obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.. Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego .. Imię i nazwisko praktykanta .. Numer dyplomu, data wydania oraz nazwa szkoły, która wydała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego Miejsce odbywania praktyki Nazwa apteki (pieczęć) Data rozpoczęcia / zakończenia praktyki- wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego, które wystawia po skończonej praktyce kierownik apteki; - wzór dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym..

Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust.

Dziennik posiada formę książkową i zawiera 16 ponumerowanych kolejno stron.. justyna88 0 justyna88 .. Kierownik apteki kończącej praktykę dwuletnią wypełnia na podstawie dziennika stażu, który jest wypełniany przez praktykanta oraz potwierdzany okresowo przez opiekuna stażu, którym może być kierownik danej apteki.. Dziennik powinien posiadać formę książkową i powinien zawierać 16 ponumerowanych kolejno stron (tak więc stronę 2-gą powinno się wydrukowac .Dziennik praktyk technik farmacji wypełniony - Rozmowy - Polki.pl.. To właśnie dokumentacja przebiegu praktyk zapisana w odpowiednich sekcjach dziennika wraz z wymaganymi poświadczeniami, podpisami i pieczęciami jest formalną podstawą do zaliczenia praktyk, a co za tym idzie - zakończenia studiów farmaceutycznych.1.. 100 ZESTAWÓW.Dziennik Ustaw 1.. Na podstawie art. 91 ust.. Ma on formę książki z ponumerowanymi stronami, a na pierwszej stronie umieszcza się: imię i nazwisko stażysty, datę wydania oraz numer dyplomu, potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, nazwę apteki stażowej,w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.. 100 ZESTAWÓW.. własnego uznania.. Chcę testować!. Rozpiska 20 dnio odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece Zaświadcza się, że: .. *Wypełnić w przypadku, gdy praktyka odbywana była w więcej niż jednej aptece..

UWAGA Dziennik praktyki jest własnością technika farmaceutycznego.

Wejdź do klubu.. Co jest dowodem odbycia takiego stażu czy świadectwo pracy poświadczające dwuletnią pracę na pełen etat, czy mogę być równie dobrze zatrudniona na pół etatu ale pracować 8 godzin i mieć wypełniony dziennik stażu na 8 godzin dziennie przez pięć dni w .Zwracamy uwagę na prowadzenie właściwej dokumentacji - dbanie o to by opiekun stażu regularnie uzupełniał podpisem i pieczęcią zapisy w prowadzonym Dzienniku praktyki aptecznej technika farmaceutycznego (dzienniku stażu) oraz w przypadku zmiany apteki lub opiekuna - by w dokumentacji posiadać odpowiednie adnotacje.Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.Dziennik praktyk technik uslug kosmetycznych nowe.co.pl/dziennik-praktyk-technik-uslug-kosmet… Dziennik Praktyki Zawodowej Technika Farmacji..

Jak wiadomo technik musi odbyć 2 lata stażu (praktyki).

Stażysta dokonuje wpisów zgodnie z wytycznymi opiekuna oraz wg.. Po zakończeniu stażu - technik otrzymuje zaświadczenie (załącznik do rozporządzenia).Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.Ja tez obecnie odbywam praktyki i widziałam inne dzienniki i każdy przeważnie wpisuje jedno i to samo czyli: przyjmowanie towaru, metkowanie rozkładanie towaru na półkach pomoc przy sprzedażny leków wykonywanie leku recepturowego: i tutaj wpisujemy najlepiej receptę jaka żeśmy wykonywali Wtedy nasz dziennik nie będzie taki nudny.Dziennik Ustaw - 2658 - Poz. 991 138 10) omawia zadania technika farmaceutycznego w procesie sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych,Plik dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego chomikuj.pdf na koncie użytkownika akubaku6567 • Data dodania: 6 mar 2015Studenci VI roku, kierunek farmacja Zaświadczenie o odbytej praktyce, będące częścią dzienniczka praktyki, należy dostarczyć do Dziekanatu w 2 egzemplarzach z jednej apteki (2 oryginały lub kopia i oryginał).W przypadku, gdy student odbył praktykę w kilku aptekach, należy przedłożyć zaświadczenia odpowiednio z każdej praktyki.20 Dziennik praktyki aptecznej technika.pdf - inne dla Techników - Farmacja - rasine - Chomikuj.pl.Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Technik farmaceutyczny, zwany dalej "praktykantem", odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki..

... Technik farmaceutyczny nie posiada ...Jak wypełnić dziennik praktyk Technik Informatyk - 160 godzin.

Wyniki.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.Uzupełniony "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego" jest niezbędny do zakończenia stażu.. Rozporządzenie określa program praktyki w aptece .Z projektu podstawy programowej dla zawodu technik farmaceutyczny: 8 tygodni praktyk.. Farmaceutka pracująca w Krakowie.. Na pierwszej stronie umieszcza się imię, nazwisko stażysty, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, nazwę apteki, której realizowany jest staż, datę rozpoczęcia stażu oraz imię i nazwisko opiekuna.dziennika praktyki technika farmaceutycznego jest prawidłowa i równorzędna.. Po zapowiadanych zmianach w procesie kształcenia techników farmaceutycznych, mają być oni przygotowani do "współuczestniczenia w wykonywaniu zadań".. Dziennik powinien posiadać formę książkową i powinien zawierać 16 ponumerowanych kolejno stron (tak więc stronę 2-gą powinno się wydrukowac 15 razy).Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego Imię i nazwisko praktykanta Numer dyplomu, data wydania oraz nazwa szkoły, która wydała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika farmaceutycznegoZgodnie z rozporządzeniem, dziennik stażu technika farmaceutycznego, a właściwie "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", ma formę książkową z kolejno ponumerowanymi stronami.. Odbywała straż w Aptece u Farmaceutów.. Zmiany dotyczą też liczby godzin kształcenia oraz czasu realizacji praktyk - 8 tygodni.Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie - Strona główna .dziennik praktyk technik farmaceutyczny wypelniony.- wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego, które wystawia po skończonej praktyce kierownik apteki; - wzór dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.. W czasie studiów członkini Koła Opieki Farmaceutycznej na UJ CM.Aktualnie odbywam staż w aptece otwartej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt