Oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca wzór

Pobierz

Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek - uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.. 1 pkt 2.3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości;Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nie mniej niż piętnastu nieruchomości składa oświadczenie wraz z wykazem nabywanych nieruchomości, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 ust.. 1 pkt Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie .3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia(podziału) spółek - uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo .1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o .3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieru- chomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek - uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z załącznikami Oddział terenowy KOWR znajduje się w każdym województwie..

Wnioski o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinny być kierowane do oddziałów terenowych KOWR, właściwych ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.

Ps Jest to druk bankowy, względnie pośredniczącej firmy finansowej nie zawierający żadnych zapisów skutków prawnych.oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, ewentualnie umowę przedwstępną, w przypadku cudzoziemców będących osobami prawnymi dokumenty, wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwość .Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu składa oświadczenie wraz ze stanowiącym integralną część wniosku wykazem nabywanych nieruchomości, według poniższego wzoru oświadczenia.3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości; 4) wzór oświadczenia składanego przez spółkę, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, wraz z wzorem wykazu nieruchomości posiadanych przez tę spółkę, jeżeli jest ona .oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca (oświadczenie to może mieć dowolną formę pisemną, jak również formę aktu notarialnego), ..

"Oświadczenie zbywcy nieruchomości" Pan X nr dowodu , pesel, adres zamieszkania, nr księgi wieczystej OŚWIADCZA ŻE SPRZEDA wyżej wymienioną nieruchomość Panu Y nr dowodu, pesel, adres zamieszkania.

Wniosek zbywcy: Przykładowy wniosek zbywcy (.pdf) Przykładowy wniosek zbywcy (.doc)oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, decyzja o warunkach zabudowy, potwierdzenie więzi z Polską, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, dowód opłaty skarbowej,aktualne oświadczenie zbywcy (osoby przekazującej rzecz lub prawa) wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości - ważne na dzień wydania decyzji rozstrzygającej w sprawie (oświadczenie to może mieć dowolną formę pisemną, jak również formę aktu notarialnego)oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej - numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,3) wzór oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości;oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, ewentualnie umowę przedwstępną, w przypadku cudzoziemców będących osobami prawnymi dokumenty, wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwość finansowania działalności, a mianowicie:Jeśli jesteś obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (niezależnie od pochodzenia kapitału), od 1 maja 2016 r. nie potrzebujesz zezwolenia na nabycie jakiejkolwiek nieruchomości, w tym również nieruchomości rolnych i leśnych.Ponadto do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentu lub ich oryginały tj.: karta pobytu, decyzja zezwalające na zamieszkanie, paszport, odpis księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca.oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, decyzję o warunkach zabudowy, dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z RP, zaświadczenie o niezaleganiu składek ZUS, dowód zapłacenia opłaty skarbowej, dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.- oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca..

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego.3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek ?


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt