Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa doc

Pobierz

Adnotacje Izby Rzemieślniczej o wydaniu duplikatu tego dokumentu.. Opłatę skarbową za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26 zł.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego3, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. Wtedy najczęściej pojawia się u byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie duplikatu tego dokumentu.F.. W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska wnioskującego natomiast w tytule należy wpisać: opłata za duplikat: świadectwa, legitymacji lub indeksu*.Do wniosku załączam dowód opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł wniesionej do Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ 27 na konto 18 5090 6007 (budżet dochody) Duplikat dokumentu odbiorę osobiście /odbierze osoba upoważniona na piśmie/ proszę przesłać na wskazany we wniosku adres.1Wypełnij online druk WwŚP Wniosek o wydanie świadectwa pracy Druk - WwŚP - 30 dni za darmo - sprawdź!2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. właściwe zakreślić.. Pobierz.. [doc] wniosek o duplikat/zaświadczenie [pdf] wzór wypełnienia wniosku o wydanie duplikatu/zaświadczeniaWniosek o wydanie duplikatu Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nr 80 3100 0000ADNOTACJE O WYDANIU DUPLIKATU .. Prawo nie określa, jak powinien wyglądać taki wniosek.świadectwa dojrzałości ..

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy, wynikająca art. 272 Kodeksu Karnego2) .Opłatę skarbową w wysokości: 26,00 zł za duplikat świadectwa należy wpłacić na rachunek: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. J. Zajączka 7, 01 -518 Warszawa1.. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. proszę o wydanie .. zm.) za wydanie duplikatu Świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.. Zdarza się jednak, że pracownik utraci oryginalne świadectwo pracy (np. ulegnie ono zniszczeniu lub zaginie).. Uszkodzony dokument (nie dotyczy w przypadku całkowitej utraty oryginału dokumentu) PO ODBIÓR DUPLIKATU NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.ZAŁĄCZNIK - Procedura wydania przez izbę rzemieślniczą duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego - 11.2011 r. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (proszę wypełniać czytelnie, literami drukowanymi)Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego ..

2.>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.

odpisu świadectwa dojrzałości .. legitymacji szkolnej .. Adnotacje ZSG w Rzeszowie Potwierdzam odbiór duplikatu Potwierdzenie wysłania duplikatu(proszę wskazać, co stało się z oryginałem świadectwa) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego**, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. 1): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu "nowej matury", odpisu świadectwa dojrzałości wydanego po zdaniu "nowej matury", aneksu .Jeden pracodawca przekazuje pracownikowi, drugi (kopia) umieszczany jest w części "C" akt osobowych pracownika.. Pokaż .. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU .. wniosek o wydanie duplikatu - Zespół Szkół Ekonomicznych w.. Informacja .. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa..

proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.

O Patronie; Z historii szkoły; Hymn Szkoły; Kadra.. Dyrektor; Wicedyrektor; Sekretariat; Pedagog, Psycholog; Nauczyciele.. Regulamin.. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazanyDo wniosku załączam dowód opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł wniesionej do Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ 27 na konto 18 5090 6007 (budżet dochody) Duplikat dokumentu odbiorę osobiście /odbierze osoba upoważniona na piśmie/ proszę przesłać na wskazany we wniosku adres.1Opłatę za wydanie duplikatu należy uiścić na rachunek bankowy Zespołu Szkół ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie na numer konta: 18 9551 2126 2000 00 24.. TERMINARZ najważniejszych zebrań, uroczystości i imprez.. (doc) Wniosek o wystawienie duplikatu swiadectwa ukonczenia gimnazjum Popularny.. Konsultacje.Aktualności; O nas .. świadectwa ukończenia liceum .. Poświadczenie znajomości języka polskiego (nie dotyczy wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz o zmianę danych) 34 Do wniosku załączono poświadczenie znajomości języka polskiego wydane na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwoDuplikat świadectwa pracy - wniosek o jego wydanie powinien zawierać kilka informacji, takich jak: data, oraz miejsce jego powstania; ..

Proszę o wydanie duplikatu.

Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Nazwisko i imię finalisty Klasa Szkoła Lista finalistów .Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.. W POZNANIU ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Rok wydaniaProszę o wystawienie duplikatu (zaznaczyć znakiem X): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego świadectwa dojrzałości odpisu .Celem zbierania danych jest sporządzenie i wydanie świadectwa potwierdzającego uzyskanie uprawnień operatora maszyn roboczych w języku angielskim na podstawie § 23 - § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych .Wystarczy złożyć w tej sprawie prosty wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pracy.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Aby go wystawić, najpierw będziecie musieli dotrzeć do oryginalnego dokumentu, którego kopia .. Opłatę wnosi się w kasie szkoły.. Jeśli Wasza firma nadal działa, wydanie duplikatu świadectwa pracy nie powinno zająć Wam wiele czasu.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Author: Wiesława Description: Document was created by {applicationname}, version: {version} Last modified by: Lenovo Created Date: 7/29/2013 1:41:00 AM Other titles: Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa( świadectwa ukończenia szkoły ( świadectwa dojrzałości.. Opłatę skarbową za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26 zł .Opłata za duplikat dyplomu/świadectwa wynosi 26 zł.. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.. proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. świadectwa promocyjnego ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt