Odpowiedzialność pracownika za porzucenie pracy

Pobierz

Będzie się ono należeć w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, natomiast w przypadku rozwiązania umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, jest szczegółowo uregulowana w Kodeksie pracy, mimo istniejących uregulowań w Kodeksie cywilnym dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 kc).W przypadku porzucenia pracy przez pracownika pracodawca będzie mógł dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej (art. 114-122 Kodeksu pracy).. Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę.. Jeżeli nie było po stronie pracownika podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, w takim przypadku pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia (art. 61[1] kp).Zgodnie z orzecznictwem sądowym porzucenie pracy jest uznawane za zawinione i umyślne działanie pracownika.. Będzie to możliwe, jeżeli w wyniku zawinionej nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy pracodawca poniesie straty majątkowe.Porzucenie pracy może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą pracownika względem pracownika..

Konsekwencją było wygaśnięcie stosunku pracy.

Porzucenie pracy przez pracownika kwalifikowane jest jako działanie zawinione i umyślne, co skutkuje tym, że odpowiedzialność pracownika w takim przypadku nie jest ograniczona do wysokości 3-krotności jego wynagrodzenia.Odszkodowanie za porzucenie pracy może być zasądzone na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracownika.. Wydawca oraz autorzy poszczególnych tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za .Pomimo, iż w kodeksie pracy nie są przewidziane szczególne sankcje za porzucenie pracy przez pracownika, to jednak Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli wskutek porzucenia pracy przez swojego pracownika poniósł szkodę, to może wystąpić do sądu o zapłatę odpowiedniego odszkodowania.. Jeśli porzucenie pracy przez pracownika nie jest niczym usprawiedliwione (np. nagłą chorobą lub wypadkiem), pracodawca może zwolnić go dyscyplinarnie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.. To logiczna konsekwencja faktu, że takie zachowanie może wyrządzić pracodawcy szkodę.. Nie ma też w nim przepisów dotyczących wprost jego skutków i ewentualnej odpowiedzialności pracownika za powstałą z tego powodu szkodę.Nierzadko porzucenie pracy przez pracownika następuje z dnia na dzień..

Odpowiedzialność materialna w pracy na zasadach ogólnych dotyczy wszystkich pracowników.

Nieuzasadnione zaprzestanie wykonywania obowiązków służbowych jest jedną z prawnych przesłanek do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.Do 2 czerwca 1996 r. obowiązywał art. 64 kp, który regulował kwestię porzucenia pracy przez pracownika.. Oprócz odszkodowania pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną jako karę porządkową, jednak przepisy narzucają na szefa obowiązek wysłuchania stanowiska osoby ukaranej.pracownik porzucił pracę Pracownik porzucił pracę czy wręczył pracodawcy dyscyplinarkę?. W związku z tym pracownik może być wówczas zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, tzn. odpowiada zarówno za wyrządzone straty, jak i utracone korzyści, które pracodawca mógł osiągnąć.Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.. Obok dyscyplinarnego rozwiania umowy o pracy, pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawczego wobec pracownika, który porzucił pracę..

Ważny jest między innymi moment zastosowania zerwania stosunku pracy.porzucenie-pracy.

Dlatego też nawet w przypadku, gdy nastąpi porzucenie pracy, pracodawca musi wypłacić pieniądze osobie zatrudnionej za czas, w którym wypełniała swoje obowiązki.. Przykładowo, jeśli pracownik ma obowiązek pilnować mienia .Porzucenie pracy — konsekwencje Po pierwsze za porzucenie pracy może grozić Ci zwolnienie dyscyplinarne.. Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy.Samo porzucenie posady nie jest obecnie uregulowane w kodeksie pracy.. Powyższy obowiązek wynika wprost z § 2 ust.. Musi on zatem brać pod uwagę, że w wyniku porzucenia pracy może wyrządzić pracodawcy szkodę.. Warunkiem odpowiedzialności pracownika są: naruszenie obowiązków pracowniczych (bezprawność), wina pracownika, powstanie szkody pracodawcy,Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie (art. 61 1 k.p.).. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 sierpnia 2011 r. (I BP 3/11, LEX nr ) wskazał na podstawie art. 415 k.c.. pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (nieuzasadniona dyscyplinarka dla pracodawcy), pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa o pracę miała trwać, ale nie dłużej, niż za okres wypowiedzenia.Roszczenie w tym zakresie przysługuje pracodawcy na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników..

A w takim wypadku w grę wchodzi również odpowiedzialność materialna pracownika.

Mimo, że zdaniem resortu pracy obecnie obowiązujące przepisy dają pracodawcy wystarczające możliwości dochodzenia odszkodowania od pracownika, który porzucił pracę, to pracodawcy nie podzielają tego stanowiska.. Wynika to z ogólnej zasady kodeksu cywilnego wyrażonej w art. 415.Przyjmując więc ten pogląd za słuszny, pracownik porzucając pracę, dokonuje rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.. Pracodawca, który chce zastosować taki rodzaj kary, musi pamiętać o pewnych formalnych wymogach.. Od razu jedna uwaga - należy pamiętać, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę "z dnia na dzień" z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.Pracownik, który wyrządzi, na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, szkodę pracodawcy ponosi odpowiedzialność materialną - art. 114 Kodeksu pracy.. W pierwszej kolejności należy wskazać, że na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu pracy nie funkcjonuje instytucja wygaśnięcia stosunku pracy w związku z porzuceniem pracy.. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania .Zwolnienie dyscyplinarne pracownika.. Pan Tomek jest kierowcą.Porzucenie pracy wiąże się dla pracodawcy z takimi samymi obowiązkami jak w przypadku normalnego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.Pracodawca musi więc m.in. przygotować i doręczyć pracownikowi wypowiedzenie, wystawić świadectwo pracy, wykreślić pracownika z ubezpieczeń społecznych.. Tzw. dyscyplinarka trafia do świadectwa pracy i pozostaje w aktach na zawsze.Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy.. Dzieje się tak wtedy, kiedy ze względu na umyślne bądź nieumyślne działanie pracownika, pracodawca ponosi szkodę.W przypadku porzucenia pracy przez pracownika (kiedy np. mamy inną, lepszą ofertę pracy, którą musimy podjąć od razu a nasz pracodawca nie chce się z nami rozstać na mocy porozumienia stron) pracownikowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale również odpowiedzialność finansowa.Dlatego, aby brak pojawienia się pracownika w pracy nie został odczytany przez pracodawcę jako porzucenie przez niego pracy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynach swojej nieobecności.. Ustawodawca zrezygnował z tego przepisu i obecnie porzucenie pracy przez pracownika nie powoduje automatycznego zakończenia stosunku pracy.. w zw. z art. 300 k.p. , że pracodawca ma prawo do dochodzenia od pracownika odszkodowania za szkodę wyrządzoną porzuceniem pracy.Według Kodeksu pracy każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt