Wzór wniosku nauczyciela o urlop zdrowotny

Pobierz

Pobierz wzór.W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podejmować "innej działalności zarobkowej", czyli działalności mającej na celu osiągnięcie zysku, co oznacza, że w trakcie urlopu zdrowotnego dopuszczalna jest wszelka aktywność o charakterze niezarobkowym m.in. uczęszczanie na studia podyplomowe czy też inna forma .Wzór 8.. OdpowiedzNauczyciele akademiccy urlop zdrowotny otrzymują na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak w sumie, przez całą karierę zawodową, o długości maksymalnie jednego roku.. Udzielenie zwolnienia od pracy nauczycielowi zmieniającemu miejsce zamieszkania (wzór przykładowy) • 76 Wzór 11.Obecnie pracuję, jestem nauczycielem mianowanym.. Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (przykład) • 75 Wzór 10.. Oczekiwany przez nauczycieli dokument został dziś (23.01) opublikowany w Dzienniku Ustaw RP.093_Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (przykładowy wzór).rtf : 39,8k : 094_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego (przykładowy wzór).rtf : 39,9k : 095_Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego (przykład).rtf : 39,3kNauczyciel przedstawił decyzję z NFZ do leczenie sanatoryjne od 25.01.2019 do 15.02.2019 r, napisał wniosek o udzieleni urlopu zdrowotnego na ten okres, w tym czasie odbywają się w naszym województwie ferie zimowe (28.01 - 08.02)..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

Zatem nauczyciel nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.Karta Nauczyciela zwracam się z prośbą o udzielenie mi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze pół roku w okresie od …………………………………… do………………………………….. wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.. Wniosek nauczyciela o zwrot kosztów przeniesienia (przykład) • 74 Wzór 9.. / imię i nazwisko/ /miejscowość data/.nauczyciel składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia; jeśli nauczyciel spełnia warunki formalne (np. staż pracy), dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, wydaje skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy; koszty badań ponosi szkoła;Opis: WUUPZ Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.. Nauczyciel zażądał ode mnie urlopu wypoczynkowego na fakt, że .. Wielkość: 85.29 kb.. 4 Karty Nauczyciela, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego (wzór) - Pomoce dydaktyczne - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA..

Nie ma potrzeby uzasadniania wniosku.

1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.. Co do zasady, jednorazowo przyznaje się im 6 miesięcy świadczenia, a pomiędzy udzielonymi urlopami muszą upłynąć przynajmniej 3 lata.. Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu - wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do .Formularz wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, jest dokumentem kierowanym przez pedagoga do pracodawcy.. pomoce dydaktyczne.. Stron: 1.. Pobierz wzór wniosku nauczyciela.Wniosek o urlop na poratowanie zdrowia Niniejszy urlop jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie udzielenia takiego urlopu w celu przeprowadzenia leczenia i przywrócenia pełnej zdolności do pracy.Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia..

Na urlopie byłam jedynie 10 miesięcy.

Pobierz wzór: skierowania na badania lekarskie w celu orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia>>.Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.. DOKUMENTY: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu udzielania urlopu dla poratowania zdrowia; Wzór orzeczenia lekarskiego; Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia• Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy: 1. posiada wymagany staż pracy - co najmniej 7 lat, 2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, 3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie .Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola o skierowanie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia..

Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.

* Nauczyciel składa pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia * Do wniosku należy załączyć skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową * Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( lekarz rodzinny), ale musi być ono potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczycielaPobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe 2018 r. .. W przypadku otrzymania skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową nauczyciel zwraca się do dyrektora placówki z wnioskiem o udzielenie urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu.. Krok 2. celem przeprowadzenia zalecanego leczenia, które zostało orzeczone przez lekarza.Dyrektor szkoły ma prawo udzielić urlopu uzupełniającego w rozbiciu na dwie lub więcej części (wzór odpowiedzi na wniosek nauczyciela - WZÓR 2).. Czy można udzielić nauczycielowi tylko 5 dni urlopu dla poratowania zdrowia (11-15.02.2019)?. Orzeczenie lekarskie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden doręcza się nauczycielowi, drugi dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji.. Wniosek ten stanowi podstawę do udzielenia nauczycielowi należnego mu, płatnego urlopu, niezbędnego do odzyskania pełni zdrowia i siły do dalsze pracy zawodowej.. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia dyrektor placówki może wnieść odwołanie do jego treści wraz z uzasadnieniem do .Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Kategoria dokumentu: Wnioski Tytuł dokumentu: Wniosek o .wzór wniosku o urlop zdrowotny dla nauczyciela; decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; orzeczenie lekarskie w sprawie urlopu dla poratowania zdrowiaOd 1 stycznia 2018 r. nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, musi zwrócić się do dyrektora placówki z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.. Id: 7559.4) oświadczenie nauczyciela o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 ust.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt