Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne sąd

Pobierz

Z. od wielu miesięcy zachowuje się dziwnie, tj. mówi o głosach, które słyszy z tyłu głowy, które instruują ją co ma robić.Wniosek do sądu opiekuńczego musi być uzasadniony dołączonym orzeczeniem lekarza psychiatry, wystawionym na podstawie badania, na które osoba chora może stawić się dobrowolnie a w razie uchylania się od badania, na zlecenie lekarza, może być doprowadzona z pomocą Policji.Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne.. Wniosek do sądu będzie mógł złożyć np. dyrektor więzienia wobec każdego skazanego, co do którego będzie mieć wątpliwości, czy nie powinien się leczyć psychiatrycznie.. Natomiast, w zaświadczeniu lekarz musi szczegółowo opisać w nim stan zdrowia chorego, wskazujący na potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Uzasadnienie .. W przypadku braku świadectwa lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed datą złożenia wniosku, sąd opiekuńczy zwraca wniosek (nie ma tu możliwości uzupełnienia braków).W ocenie Adama Bodnara, uwzględnienie takiego wniosku o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego byłoby daleko idącą ingerencją w sferę wolności i nietykalności osobistej człowieka..

Nic takiego - są sposoby na przymusowe zbadanie pacjenta.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, zarządzenia, postanowienia i inne czynności sądowe mogą być wykonywane przy pomocy ratowników medycznych, czy właśnie Policji.1.. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.. akt I Ca 18/19, uznał, że sąd procedujący w przedmiocie wniosku o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym nie może ograniczać się tylko do pozna­nia wniosków końcowych biegłego psychiatry, lecz sam powinien dokonać oceny i wykazać okoliczności uzasadniające .Choć leczenie alkoholizmu jest w Polsce dobrowolne, istnieją sytuacje, gdy można wnioskować o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. prosze o przesłanie mi uzasadnienia, opisu sytuacji być moze będę mogła sie na tym oprzec.. prosze o wsparcie i czeka nawet jeszcze dziś.. Jednak zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd.. nie mam pojęciajak to ugryżć.. Mając na względzie zwłaszcza dobro takiej osoby, należy do Sądu Rejonowego (sądu opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby chorej złożyć odpowiedni wniosek.Wnioskodawczyni M..

Formalnie rzecz biorąc jest to nadal leczenie dobrowolne.

Zaświadczenie wystawione przez lekarza psychiatrę musi być wynikiem dogłębnych badań i drobiazgowej, rzetelnej analizy.Re: Wniosek o przymusowe badanie psychiatryczne.. Decyzję wydaje sąd opiekuńczy działając na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. - Regułą jest, że każda osoba ma swobodny wybór co do potrzeby podjęcia leczenia oraz jego sposobu i rodzaju.. Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.. Do wniosku dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.Wówczas kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia sąd opiekuńczy, który wydaje (lub nie) zgodę na jej pobyt w szpitalu.. 1994 Nr 111 poz. 535), do szpitala psychiatrycznego, w celu leczenia, osoba może zostać przyjęta jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody i tylko w wypadku, w którym posiada ważne skierowanie do szpitala wydane przez lekarza który osobiście ją badał.2..

Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o przymusowe leczenie dziecka.

1 ustawy tę .Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 22 ust.. W przypadku braku takiego świadectwa sąd zwraca wniosek.W teorii brzmi nieźle - nie da się zbadać pacjenta, więc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne spali na panewce.. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Sąd może wydać orzeczenie zobowiązujące do poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu po przeprowadzeniu rozprawy.. Wnioskodawczyni argumentowała, że A.. Do wniosku o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dołącza się świadectwo lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. 1 pkt 2 ZdrPsychU chodzi o przyjęcie osoby chorej psychicznie, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, do szpitala psychiatrycznego, w celu leczenia - dla uzyskania poprawy jej stanu zdrowia psychicznego, o ile jest to w sposób uzasadniony prognozowane.Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja wzywa taka osobę i podejmuje próbę zmotywowania jej do dobrowolnego leczenia odwykowego.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. Jeżeli się to nie udaje, to osoba jest badana przez biegłych w zakresie uzależnień i w razie potwierdzenia rozpoznania składany jest przez Komisję wniosek do sądu rodzinnego - który (gdy orzeka zobowiązanie do leczenia) wskazuje również ośrodek, w którym .Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.Jeśli zachowanie osoby wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, jak również gdy osoba nie .Są oczywiście sytuacje, w których sąd jest ustawowo uprawniony do skierowania na przymusowe leczenie (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdzialaniu narkomanii, przymus może być stosowany w przypadku chorób zakaźnych), ale rozwód, czy separacja, to nie jest ten przypadek.Orzeczenie sądu o przymusowym leczeniu..

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust.

Zaświadczenie .Wyłącznie w tak udokumentowanej sytuacji można złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej, która nie potrafi o siebie zadbać.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.. o skierowanie na leczenie psychiatryczne uczestnika Mariusza Korc bez jego zgody Wnoszę o: Skierowanie na szpitalne leczenie psychiatryczne uczestnika Mariusz Korc urodzonego dnia 13.03.1984 r. zam.. Sąd będzie mógł skierować do szpitala także więźnia, który nie uczestniczy w orzeczonej terapii.Sąd Okręgowy w Sieradzu w postanowieniu z dnia 6 lutego 2019 r., Sygn.. W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry.. Z. wystąpiła w dniu 22 stycznia 2018 roku z wnioskiem o przymusowe leczenie psychiatryczne swojej córki A. ul. Stalowa 3/5, 33-500 Młyn bez jego zgody.. Z. bez jej zgody.. Pan jest chory psychicznie, robi pod siebie, "duchy go odwiedzaja".. Podstawą do takiego orzeczenia jest opinia biegłego psychiatry i psychologa.Aby doprowadzić do przymusowego leczenia należy pierwsze kroki skierować…Do wniosku dołącza się świadectwo lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Osoba uzależniona musi stawić się na rozprawę.Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki medyczne i społeczne, sąd może wydać skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe alkoholika w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.Powyższe prowadzi do wniosku, że w art. 29 ust.. Mój syn uczestnik Mariusz Korc cierpi na zaburzenia psychiczne.Sąd oceni skutki niezastosowania przymusowego leczenia wobec osoby chorej.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. z .Po tragedii w Gdańsku zmienić się mają przepisy o kierowaniu na przymusowe leczenie psychiatryczne.. Uwaga Orzeczenie lekarskie ważne jest tylko 14 dni od daty .Z uwagi na to, że sąd musi ocenić przyszłe, możliwe skutki niezastosowania przymusowego leczenia wobec osoby chorej psychicznie, konieczne jest załączenie do wniosku o przymusową hospitalizację orzeczenia lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniającego potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym (art. 30 uozp)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt