Generali oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim

Pobierz

_____ data i podpis przedsiębiorcy będącego osobąOświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym; Oświadczenie Ubezpieczonego o niezawarciu kolejnego związku małżeńskiego; Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu Terminowego Ubezpieczenia na ŻycieOŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM w ramach projektu : "LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+.. Dokument potwierdzający pokrewieństwo z rodzicem - kopia dowodu .☐ pozostaję w związku małżeńskim, w którym posiadam rozdzielność majątkową z współmałżonkiem ☐ pozostaję w związku małżeńskim we wspólnocie ustawowej Data, miejscowośćJednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych może narazić mnie na odpowiedzialność karną.. Oświadczam również, iż w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny jest inny od podanego przeze mnie, zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego świadczenia .Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.. 1.czytelny podpis 2.czytelny podpis ………………………….. miejscowość, data OŚWIADCZENIE ………………………………………….Oświadczenie Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku nieformalnym Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………….……………………….. oświadczam, że pozostaję z Panem/Panią** (imię i nazwisko Ubezpieczonego) (imię i nazwisko Partnera / Konkubenta) w związku nieformalnym.Oświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym Oświadczenie Ubezpieczonego o niezawarciu kolejnego związku małżeńskiego Ubezpieczenia majątkowe• odpisu aktu małżeństwa Rodzica i Ojczyma lub Macochy Ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą Umową dodatkową • zaświadczenia stwierdzającego przyczynę śmierci, wystawionego przez lekarza lub odpowiednie władze;Jak napisać oświadczenie o przepustkę 4 godziną ..

...Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim / pozostaję w rozdzielności majątkowej.

Pozostaję w ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej.. Oświadczenie Oświadczam, że pozostaję w aktualnym związku małżeńskim z Imię i nazwisko urodzonym/ą dn. - - Data (dd-mm-rrrr) zamieszkałym/ą: - Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu córką/synem zmarłej/ego Imię i nazwiskopozostaje lub będzie pozostawał na dzień zdarzenia w związku małżeńskim z inną osobą.. umowa, orzeczenie sądu w załączeniu.. Wskazanie Partnera (Konkubenta) jest możliwe wyłącznie w przypadku umów, gdzie strony Umowy przewidziały taką możliwość.. Osoby, które miały wcześniej współmałżonka przedstawiają kopię dokumentu potwierdzającego rozwód albo separację lub akt zgonu (oryginał do wglądu).. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.. Posiadam rozdzielność majątkową z.. (nazwa Oferenta) oświadczam, że: 1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniuOŚWIADCZENIE dotyczy: Umowy o dofinansowanie projektu o nr ………………………………………………… Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim / pozostaję w rozdzielności majątkowej1..

Ubezpieczony formalnie pozostaje lub będzie pozostawał na dzień zdarzenia w związku małżeńskim z inną osobą.

Nie pozostaję w związku małżeńskim.· oświadczenie o pozostawaniu w zawiązku małżeńskim na dzień wypłaty świadczenia · akt zgonu biologicznego ojca, matki współmałżonka: 400,00 zł: Odejście na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę · dowód osobisty · świadectwo pracy: 400,00 złdziałając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Składka ochronna Składka ochronna w kwocie Nazwisko i imię Adres Data urodzenia % świadczenia DD MM R R R R DD MM R R R ROświadczenie Pracownika o pozostawaniu w związku nieformalnym Oświadczam, że pozostaję z Panem/Panią …………………………………………………………………………………………………………..

przez: Grzegorz | 2017.9.30 11:50:24 Jak napisać oświadczenie o przepustkę 4 godziną .

Wskazanie Partnera (Konkubenta) jest możliwe wyłącznie w przypadku umów, gdzie strony Umowy przewidziały taką .. historia umowy ubezpieczenia w Generali .OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z UBEZPIECZONYM Data: .. Imię i nazwisko współmałżonka.. z. imię i nazwisko współmałżonka.. data i podpis przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/wspólnika spółki cywilnej Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego"Aktualny akt małżeństwa lub akt małżeństwa i oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, albo oświadczenie o pozostawaniu w związku nieformalnym w dniu zajścia zdarzenia - jeżeli zdarzenie dotyczy Partnera 9.. Ja niżej podpisany/a .Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli odpis skrócony aktu małżeństwa nie jest aktualny (starszy niż 3 miesiące licząc od daty zdarzenia) dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu zdarzenia (o ile nie wypełniono oświadczenia zawartego we .Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim Ja niżej podpisany/a……………….………(imię i nazwisko), świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z: art. 233 kodeksu karnego § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOŚWIADCZENIE O NIE POZOSTAWANIU/POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEM Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………..

W stosunku do związku małżeńskiego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Niniejszym oświadczamy, że pozostajemy ze sobą w związku małżeńskim oraz małżeńskiej wspólnocie majątkowej.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.oświadczam, Ŝe pozostaj ę w aktualnym zwi ązku małŜeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami prawa, z Panem/Pani ą ……………………………… .……………… z domu ………… …… .……….. córk ą/synem 2 zmarłej/ego, zamieszkałą/ym:a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wOświadczenie Pracownika o pozostawaniu w związku nieformalnym ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt