Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis doc

Pobierz

POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. zm.)* oświadczam że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych podmiotPobierz: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (doc, 34 KB) Pobierz: Oświadczenie - Załącznik nr 1 do wniosku (doc, 32 KB) Pobierz: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis-rozporzadzenie KE nr 1407 (xlsx, 77 KB) Pobierz: załącznik do umowy (porozumienia) - wniosek o zwrot kosztów (pdf, 152 KB)Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. Oświadczam, iż .. (pełna nazwa przedsiębiorcy) * 1. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych otrzymał/aOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS ……………………….. /pieczęć nagłówkowa/ Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) OŚWIADCZAMOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS1 Oświadczam, iż .. (pełna nazwa przedsiębiorcy) * 1. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych otrzymał/aOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE Author: Anita_Wesolowska Last modified by: Ania AC..

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w firma .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS .. zm), oświadczam, iżŁączna wartość de minimis Powyższe oświadczenie składam/ składamy mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U.. Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorcy.. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:OŚWIADCZENIE o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie W związku z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. WE L 352/1 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro).Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym oświadczeniu każdą pomoc otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis..

Rozporządzenie w sprawie zaswiadczen o pomocy de minimis i. doc zz.

OŚWIADCZENIE.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 362), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze .IV.W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust.. w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie (imię i nazwisko / nazwa podatnika) (adres zamieszkania/ siedziba) W związku z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. z 2007r Nr 59 poz. 404 ze zm.) oświadczamOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.. Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot*: Dane identyfikacyjne:OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIE OTRZYMANIU.. L 352/9 z 24.12.2013) oznacza pomoc .Wszelkie informacje powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent pomocy otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych..

Wejść ...Rozporządzenie w sprawie zaswiadczen o pomocy de minimis i.

zm.) ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że w roku 2009 oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.. Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis .Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na .Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz w formacie doc: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz w formacie doc: Oświadczenie o poniesionych kosztach - pobierz w formacie doc: Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisPobierz: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (doc, 25 KB) Pobierz: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (pdf, 145 KB) Pobierz: (1)Przykład wypełnionego wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (pdf, 724 KB)Aby złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy w przypadku wnioskodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie, należy po wypełnieniu wniosku WN-D zaznaczyć poniżej sekcji "Oświadczam że .".

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.

oraz podpisać wniosek WN-D używając opcji "Podpisz podpisem PFRON" (lub "Podpisz podpisem kwalifikowanym").W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Ja niżej podpisany …………………………………….…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania firmy …………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy) OŚWIADCZAM.. Czyżewska Created Date: 2/20/2012 3:40:00 PM Company: MRR Other titles: OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS / POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIEoŚwiadczenie o otrzymanej wielkoŚci pomocy de minimis Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych podmiot: (imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt